Website UBND Phường Thảo Điền

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Tổ chức Hội thi viết bài cảm nhận “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Ngày post: 2019-03-26 11:39:23
Lượt xem: 3219
Tổ chức Hội thi viết bài cảm nhận  “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

ĐẢNG BỘ QUẬN 2

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

*

Số 107-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Thảo Điền, ngày 15 tháng 03 năm 2019

KẾ  HOẠCH
Tổ chức Hội thi viết bài cảm nhận  
“50 năm thực hiện Di chúc của Chủ  tịch Hồ Chí Minh”

     Nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay thêm thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Đảng ủy phường ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi viết bài cảm nhận “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” như sau:
     I. MỤC  ĐÍCH, YÊU CẦU:
     1. Mục  đích:
     - Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa của bản Di chúc, từ đó liên hệ, vận dụng vào thực tế gắn với cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
    - Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Mỗi tập thể, cá nhân hãy soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Người để phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc hơn, cố gắng đóng góp nhiều hơn trong xây dựng địa phương, đơn vị; đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đó cũng chính là những công việc quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.
     2. Yêu cầu: 
     - Nội dung Hội thi thiết thực, ý nghĩa; hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp.
     - Cấp uỷ Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường triển khai trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia Hội thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
     - Nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng và ý thức học tập lý luận chính trị của đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua tìm hiểu bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
     II. ĐỐI  TƯỢNG VÀ NỘI DUNG:
     1. Đối  tượng:
     Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường.
     2. Nội dung:
     - Nội dung bài cảm nhận tập trung vào chủ đề sau:
     A. Hoàn cảnh lịch sử trong nước, quốc tế và nguyện vọng cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đến sựu ra đời của bản Di chúc.
     B. Nội dung, ý nghĩa của bản Di chúc. Tập trung vào các nhóm vấn đề sau:
     + Về công tác xây dựng Đảng (đoàn kết trong Đảng, tinh thần phục vụ nhân dân, thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, đạo đức cách mạng).
     + Về xây dựng đội ngũ cán bộ (đặc biệt thế hệ kế thừa là đoàn viên, thanh niên).
     + Về nhiệm vụ chăm lo đời sống cho nhân dân (vị trí, vai trò của nhân dân trong tiến trình cách mạng, trọng trách của Đảng với nhân dân).
     + Về việc riêng của Người (lý tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh, tinh thần thực hành tiết kiệm – chống lãng phí, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam).
     C. Điểm tâm đắc nhất trong bản Di chúc.
     3. Hình thức thi: 
     - Thi bài viết cá nhân.
     - Bài viết ngắn gọn, súc tích, cụ thể, rõ ràng về nội dung, hình thức, kiên hệ bản thân (không quá 5 trang đánh máy, khổ A4 hoặc viết  tay), ghi rõ nguồn trích dẫn tư liệu, hình ảnh… liên quan nội dung bài viết.
     - Bài viết gửi về Văn phòng Đảng uỷ phường (địa chỉ số 5 Trần Ngọc Diện; số điện thoại: 3.5190.601) hoặc email: trangdo080@gmail.com trước ngày  05/5/2019.
     III. THỜI GIAN: Từ  ngày 05/4/2019 đến 05/5/2019
     IV. CƠ CẤU  GIẢI THƯỞNG:
     - Giải cá nhân:
     + 01 giải nhất: 700.000 đồng
     + 01 giải nhì:   500.000 đồng
     + 01 giải ba:    300.000 đồng
     + 10 giải khuyến khích: 150.000 đồng /giải
     Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi sẽ trao một giải phụ: 01 giải dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất.

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Tổ chức hội thi:

1. Đ/c Nguyễn Trần Phú Thịnh
- QUV, Bí thư Đảng ủy phường – Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường –  Phó ban
3. Đ/c Trần Phương Nam
4. Đ/c Lê Như Ngọc
5. Đ/c Trần Văn Viêm

- Phó Chủ Tịch UBND phường – Thành viên
- Chủ tịch MTTQ phường – Thành viên
- ĐUV, Chủ tịch Hội CCB – Thành viên

6. Đ/c Lê Phương Thảo
7. Đ/c Đỗ Thuỳ Trang

- Cán bộ VHTT phường – Thành viên
- Cán bộ Tuyên Giáo Đảng ủy  – Thành viên

     2. Thành phần Ban Giám khảo hội thi:
     - Thường trực Đảng ủy phường.
     - Thường trực Ủy Ban nhân dân phường.
     3. Phân công tổ chức thực hiện:
     3.1. Văn phòng Đảng ủy phường:
     - Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi.
     - Tổng hợp các bài dự thi.
     - Tham mưu công tác khen thưởng (kinh  phí, in giấy khen).
     3.2Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường: Triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, Nhân dân về nội dung và ý nghĩa của hội thi và tham gia hội thi.
     3.3. Cấp Ủy các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc: Triển khai sâu rộng đến đảng viên, hội viên, đoàn viên, Nhân dân về nội dung và ý nghĩa của hội thi và tham gia hội thi.
      3.4. Công đoàn phường: Triển khai đến 100% cán bộ - công nhân viên viết bài tham gia Hội thi.
     4. Tiến độ thực hiện
     - Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 19/3/2019: Xây dựng và triển khai kế hoạch.
     - Từ ngày 20/03/2019 đến ngày 29/04/2019: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường; Cấp uỷ các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận; Công đoàn phường triển khai nội dung kế hoạch và tham gia hội thi đảm bảo tiến độ đề ra.
     - Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 19/05/ 2019: chấm điểm và công bố kết quả.
     Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi viết bài cảm nhận “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đề nghị cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thực thuộc Đảng bộ bộ phận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nơi nhận:
Thường trực Quận ủy;
Ban Tuyên giáo Quận uỷ (để báo cáo);
- Các Đ/c Đảng uỷ viên;
- TT.UBND phường;
- TT.UBMTTQ và các đoàn thể phường;
- Cấp uỷ Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc;
- Cấp uỷ Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận;
- Lưu: VT.

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ

(Đã ký)

 Nguyễn Trần Phú Thịnh
NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Gương điển hình làm theo lời Bác “Đồng chí: Lê Thị Bình – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường
  2019-03-29 10:49:37
Gương điển hình làm theo lời Bác “Cô Lại Thị Yên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi
  2019-03-27 22:35:20
Gương điển hình làm theo lời Bác “Chị Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Thảo Điền” một cán bộ Hội năng động, sáng tạo của phong trào phụ nữ phường Thảo Điền.
  2019-03-27 11:52:20
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  2019-03-15 17:23:44
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TUYÊN DƯƠNG Về thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Năm 2016
  2017-07-15 04:24:23
Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  2016-09-28 15:18:32
Chi bộ Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  2016-05-06 10:21:50
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)
  2016-05-06 10:12:10
Sửa đổi lối làm việc Phần VI: Chống thói ba hoa
  2016-03-22 11:01:11
SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC PHẦN V. CÁCH LÃNH ĐẠO
  2016-03-22 10:56:45


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1323732
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com