Website UBND Phường Thảo Điền

Thông tin tuyên truyền


Quy định pháp luật về xử lý vi phạm ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư

Ngày post: 2021-04-13 08:43:11
Lượt xem: 33904
Quy định pháp luật về xử lý vi phạm ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư

1. Các quy định về công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về tiếng ồn: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể:

1.1. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại khu vực thông thường, có con người sinh sống, hoạt động và làm việc, gồm khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính như sau

- Từ 6 giờ đến 21 giờ là 70dBA;

- Từ 21 giờ đến 6 giờ là 55dBA.

1.2. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định hành vi vi phạm các quy định về tiếng ồn, sẽ bị xử phạt như sau: (Điều 17. Vi phạm  các quy định về tiếng ồn)

Đối với cá nhân:

-  Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn  dưới 02 dBA.

-  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

-  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

-  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

-  Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

-  Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

-  Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

-  Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

-  Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

-  Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

-  Hình thức xử phạt bổ sung:

a)  Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối  với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;

b)  Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi  phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.

-  Biện pháp khắc phục hậu quả:

a)  Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời  hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm  hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

b)  Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu  môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi  trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các  vi phạm quy định tại Điều này.

Đối với tổ chức: mức phạt tiền bằng 02 lần mức  phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

1.3. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định hành vi “Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau” sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức mức phạt tiền bằng gấp đôi mức phạt tiền của cá nhân.


NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
  2022-02-22 09:33:08
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
  2021-12-02 01:06:24
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
  2021-11-17 08:30:38
Nghị định và Hướng dẫn chương trình cho vay nhà ở xã hội
  2021-11-10 15:55:22
MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
  2021-11-09 15:51:50
MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
  2021-11-09 15:46:23
Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  2021-11-09 15:39:36
"Thông điệp 5T" của Bộ Y tế tăng cường giãn cách xã hội
  2021-09-04 11:08:48
Trạm y tế lưu động phường Thảo Điền
  2021-08-31 16:34:40
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021của Chính phủ và thi đua xây dựng, bảo vệ “phường an toàn” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  2021-08-31 16:30:35


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1323731
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com