Website UBND Phường Thảo Điền

Khối Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy phường


Kế hoạch tuyên truyền Biển, Đảo năm 2016

Ngày post: 2016-05-06 09:48:55
Lượt xem: 5309
Kế hoạch tuyên truyền Biển, Đảo năm 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTG ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về công tác tuyên truyền Biển, Đảo năm 2016.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống về mục tiêu của chiến lược biển, đảo nước ta; các chương trình hành động của Thành ủy góp phần phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Tiếp tục đổi mới về hình thức, biện pháp tuyên truyền; tuyên truyền thường xuyên, bằng nhiều hình thức về biển, đảo Việt Nam đến các tầng lớp Nhân dân, tập trung hướng tới các đối tượng ít được thông tin, đặc biệt cần sử dụng và khai thác hiệu quả ưu điểm, lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại để tăng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải kịp thời, chính xác quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội.

3. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm phối hợp chặt chẽ thống nhất trong toàn Đảng bộ, chủ động, nhạy bén, chính xác trong việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, có hiệu quả nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất.

II. Nội dung tuyên truyền:

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của Biển, Đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về Biển, Đảo của Nhà nước ta, trong đó có Luật Biển Việt Nam được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) thông qua; những nội dung cơ bản của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và tuyên bố về nguyên tắc 6 quan điểm của ASEAN về Biển Đông. Cụ thể:

          1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung có liên quan đến biển đảo Việt Nam trong các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; phổ biến và giáo dục kiến thức cơ bản về những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền Biển, Đảo của Việt Nam.

3. Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vùng Biển, ven Biển, gắn kết với đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng Biển, Đảo của Tổ quốc;tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo của các địa phương,

4. Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy, hải sản; kiến thức về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng; tuyên truyền bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển.

5.  Tuyên truyền các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển trong ngư dân, người lao động trên Biển; kết quả đấu tranh chống các hành vi hoạt động sai trái, tiêu cực vi phạm pháp luật trên biển.

6. Tuyên truyền các chính sách khuyến khích nhân dân ra định cư ổn định lâu dài trên đảo; tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

7. Tuyên truyền các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, Quận 2, phường hướng về Biển, Đảo Tổ quốc thông qua các hoạt động giáo dục, tuyên truyền.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban  nhân dân phường:

- Chỉ đạo Cán bộ Văn hóa thông tin phường tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan như pano, áp phích, phát thanh trên hệ thống loa phát thanh tuyên truyền về chủ quyền Biển, Đảo.

2. Mặt trận Tổ  quốc và các đoàn thể phường:

- Tổ chức các buổi tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình địa bàn, khu phố các chuyên đề “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; chuyên đề “Biên cương - Hải đảo”; chương trình “An ninh biên giới”; chương trình “Làng Biển Việt Nam”; các chương trình phóng sự tài liệu; các chương trình ca nhạc đề tài biển, đảo…. Vận động nhân dân tham gia tích cực các đợt quyên góp “Vì Trường Sa thân yêu”, “Vì Biển Đảo của Tổ quốc”. Đồng thời tổ chức các chương trình văn nghệ hội thi tìm hiểu, triển lãm về Biển, Đảo góp phần tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, coi trọng tính định hướng và sức thuyết phục, tính hiệu quả và sự phù hợp về nội dung tuyên truyền. Công tác tuyên truyền cần tập trung hướng đến các đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp, thanh niên, học sinh, trên địa bàn phường.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ của phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biên giới (nếu có).

3. Cấp ủy  các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận:

- Chủ động triển khai thực hiện tuyên truyền về chủ quyền Biển, Đảo lồng ghép trong những buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung bộ phim tư liệu “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời” (đã đăng tải trên Internet); Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động hướng về Biển, Đảo Tổ quốc; thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biển và hải đảo.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp và sử dụng thông tin của Đảng và Nhà nước đã ban hanh liên quan đến vấn đề Biển, Đảo; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  2022-04-04 17:00:38
Tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề Quý I năm 2022
  2022-03-26 11:57:00
Lễ trồng cây và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Thảo Điền Tháng 12 năm 2021
  2021-12-06 10:55:36
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
  2020-01-21 08:28:17
Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
  2019-12-23 14:00:51
Hội nghị thông tin thời sự định kỳ Quý III năm 2019
  2019-10-25 16:28:21
Sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác Dân vận 09 tháng đầu năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019
  2019-10-16 18:06:48
Phát triển đảng viên mới
  2019-10-16 18:04:42
Hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2019
  2019-10-16 18:03:08
Thành ủy TPHCM tiếp nhận các đề xuất, sáng kiến của Nhân dân góp phần phát triển TPHCM
  2019-09-20 15:42:26


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 789616
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com