Website UBND Phường Thảo Điền

Công tác chỉ đạo, điều hành


Công tác tuyên truyền quý I năm 2018

Ngày post: 2018-02-09 10:03:12
Lượt xem: 1750
Công tác tuyên truyền quý I năm  2018

KẾ HOẠCH

 Công tác tuyên truyền quý I năm  2018


 Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTG, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về công tác tuyên truyền quý I năm 2018; Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và Nhân dân phường nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

2. Gắn tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I năm 2018 của đất nước (kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”) với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của  Nhà nước:

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Kết quả kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV.

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

- Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018; bảo đảm quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh năm 2018 gắn với 10 sự kiện của thành phố (1. Quốc hội thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,  chính sách, đặc thù phát triển thành phố; 2. Thành phố thực hiện đạt và vượt  nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng; 3. Thành phố công bố đề án xây  dựng thành phố thông minh; 4. Tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp  thành phố khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; 5. Thành phố thu hút hơn 6 triệu  lượng khách quốc tế; 6. Thành phố nỗ lực lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè; 7.  Tập trung giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ thành phố;  8. Thành phố bỏ hộ khẩu trong tuyển dụng công chức; viên chức; 9. Thành phố  chung tay, góp sức cùng cả nước khắc phục thiên tai; 10. Tổ chức thành công Lễ  hội văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017).

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

2Công tác tuyên truyền các sự kiện, chuyên đề:

- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh.

- Thông tin tuyên truyền về tình hình an toàn giao thông, thực hiện chủ đề năm 2018; hưởng ứng cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho thầy cô giáo và học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Honda Việt Nam phối hợp tổ chức.

- Kết quả 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.

- Tuyên truyền về cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an thành phố.

3. Công tác thông tin đối ngoại;  tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc:

- Tuyên truyền các chuyến thăm của lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tới các nước. Thông tin về các kỷ niệm giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế.

- Tuyên truyền kết quả Năm APEC Việt Nam 2017.

- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác đưa hình ảnh, thông tin của thế giới đến người dân Việt Nam; nâng cao hình ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh – Điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn”, phấn đấu năm 2018, lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 7,5 triệu lượt người (tăng 25% so với năm 2017). Thông tin các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố.

- Tập trung công tác tuyên truyền về biển, đảo, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường hướng về biển, đảo của Tổ quốc và tích cực hưởng ứng các phong trào hành động thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo trong các đối tượng như người lao động trong các thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên, kiều bào ở nước ngoài.     

- Tiếp tục tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia sát với tình hình, phù hợp với nhiệm vụ. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ của phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc trên các vùng biên giới.

4. Các ngày lễ lớn:

- Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 (theo Kế hoạch số 120-KH/QU ngày 13/12/2017  của Ban Thường vụ Quận ủy). Đảng ủy phường tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm cuộc  Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 vào ngày 07/02/2018.

- Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; (Đảng ủy phường  tổ chức 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và  trao quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất ngày 03/2/2018).

- Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Công sản” (24/2/1948-24/2/2018).

III. TỔ CHỨC  THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân phường: tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…vv phục vụ nhân dân; chỉ đạo cán bộ Văn hóa thông tin tăng cường thông tin nội dung Quý I/2018 tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, cổ động trực quan trên địa bàn. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa tuyên truyền giáo dục.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường: phối hợp thực hiện tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, với các hình thức phong phú, đa dạng; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân”.

3. Cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực  thuộc: triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước Quý I/2018 lồng ghép vào trong những buổi sinh hoạt, định kỳ, chuyên đề đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

V. MỘT SỐ KHẨU  HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

4. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

6. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thảo Điền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Phường Thảo Điền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018.

8. Mừng Xuân Mậu Tuất, mừng Đảng quang vinh, mừng thành phố Hồ Chí Minh vươn lên tầm cao mới.

9. Mừng năm mới 2018 – Ra sức xây dựng phường Thảo Điền có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

10. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

11. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

12. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018).

13. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (29/2/1908 – 29/2/2018).

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền quý I năm 2018. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường, các Đảng bộ, Cấp ủy các Chi bộ; Đảng bộ bộ phận trực thuộc, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường nghiêm túc thực hiện.

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH CỦA PHƯỜNG TÍNH ĐẾN NGÀY 25-11
  2021-12-01 16:55:05
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI ĐỂ LẤY Ý KIẾN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (TỪ NGÀY 17/9/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 03/10/2020)
  2020-09-21 17:32:21
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  2020-05-18 07:41:16
Báo cáo tình hình - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020
  2019-12-30 14:46:08
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng tháng 12 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2020
  2019-12-19 11:28:30
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thảo Điền 05 năm (2016--2020)
  2016-02-26 08:31:27
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016
  2016-02-26 08:07:20


Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com